Bevraging bredeschoolnoden met schoolteam

Inhoud

Bevragen van leerkrachten: welke noden zien zij vanuit hun klaspraktijk voor de ontwikkeling van hun kinderen? Met deze werkvorm op basis van de kernaspecten, doe je leraren “breder” kijken naar hun klaspraktijk, geef je hen de kans om hun uitdagingen te formuleren en hierover uit te wisselen.

Werkwijze

VOORAF - je toetst de aanpak af bij de directie en stemt af op maat van het schoolteam

BEVRAGING

Voor de begeleider:
• Je schetst het waarom en het proces waarin deze denkoefening kadert: Brede School wil evolueren van meer aanbod / extra aanbod naar scholen ondersteunen bij het creëren van maximale ontwikkelingskansen van hun kinderen en/of jongeren. Om dit zo goed mogelijk te realiseren, is de expertise van de leerkrachten nodig op basis van hun dagelijkse ervaringen met de kinderen en/of jongeren.
• Je schetst kort het kader van Brede School: kernaspecten van integrale ontwikkeling, Brusselse uitdagingen, werkwijze van Brede School: breed leren, verbreden en versterken - binnen en buiten de school(m)uren.

De leerkrachten denken na: rond welke thema’s/uitdagingen/noden krijg je graag ondersteuning in de Brede School? De kinderen en hun ontwikkelingskansen zijn het uitgangspunt en doel.
Individueel: Leerkrachten denken tijdens een personeelsvergadering na over welke noden zij hebben uit de klaspraktijk en noteren één idee per post-it.
In groep: koppelen van ideeën aan kernaspecten.
Een leerkracht vertelt wat er op een post-it staat en aan welk kernaspect hij dit plaatst. Wie iets heeft dat erbij aansluit, vult aan, tot alle post-its gekoppeld zijn. Er wordt duidelijk waar de meeste post-its hangen, waar het zwaartepunt ligt.

NADIEN - Verdere stappen in het proces:
• Je clustert de ideeën van de leraren in een verslag.
• Je maakt samen met de directie een onderscheid van noden die op klas- en schoolniveau worden opgenomen en noden waar ondersteuning in de Brede School een meerwaarde is.
• De directie koppelt de belangrijkste noden van de scholen terug naar de stuurgroep van de Brede School aan de hand van 5 post-its. De stuurgroep bepaalt prioriteiten op het vlak van noden en doelstellingen voor het actieplan. Zie ook methodiek “noden en prioriteiten bepalen met de stuurgroep”
• De stuurgroep bepaalt de taakverdeling voor de verschillende doelen en acties.
• Je spreekt met de directie af hoe het actieplan teruggekoppeld wordt naar de leerkrachten.

In het kort

Doelstellingen

  • Leerkrachten beter inzicht geven in brede school, integrale ontwikkeling, kernaspecten.
  • Leerkrachten geven input over de noden van hun kinderen.
  • Schoolteams krijgen inzicht in noden van collega’s.

Timing

  • Afname: een half uur

Wie

Schoolteams

Materiaal