Wat is een Brede School?

Kinderen en jongeren groeien op in een maatschappij die steeds complexer wordt. Daarnaast nemen ook de maatschappelijke uitdagingen zoals meertaligheid, diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede toe. Onder impuls van beleidsdomeinen Onderwijs en Jeugd vond Brede School ongeveer 10 jaar geleden zijn weg naar Vlaanderen en Brussel.

Brede School wordt gezien als mogelijk antwoord op de toenemende maatschappelijke uitdagingen. Sociale ongelijkheid en achterstelling aanpakken, situeert zich immers op verschillende terreinen die elkaar raken: onderwijs, welzijn, gezondheid, … 1. Daar waar de draagkracht van één organisatie tekort schiet, kunnen samenwerkingsverbanden met andere sectoren ondersteunend werken. Binnen een Brede School worden problemen vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Hierdoor worden ze efficiënter, economischer en effectiever aangepakt.

Ondanks de groei blijft het vaak onduidelijk waar een Brede School voor staat. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelde Steunpunt Diversiteit en Leren een referentiekader. Het referentiekader wil Brede School in al haar facetten weergeven en toch ook voldoende ruimte laten voor lokale invulling. Geen enkele Brede School is immers dezelfde omdat de werking mee wordt bepaald door de context waarbinnen ze functioneert.