Brede School is ...

Inhoud

Individuele deelnemers schrijven op een post-it wat Brede School voor hen betekent. Vervolgens gaan ze in groepjes aan de slag. Het resultaat is een explicitering van ideeën over en verwachtingen van Brede School. Als slot kan je deze ideeën en verwachtingen koppelen aan het referentiekader Brede School.

Werkwijze

Voor de begeleider

 • Formuleer voor de deelnemers wat de bedoeling is van de werkwijze. Zo schep je duidelijkheid.
 • Spreek af wie verslaggever is in elke groep.
 • Bouw voort op de uitkomst van de methodiek. Gebruik de resultaten van deze sessie voor het formuleren van aandachtspunten en kom in een volgende vergadering erop terug.

Stap 1 - bereid de flappen voor

Maak enkele flappen met daarop geschreven “Brede School is …” naar eigen keuze aangevuld met:

 • voor de buurt;
 • voor de ouders;
 • voor de jongeren;
 • voor de kinderen;
 • voor de scholen;
 • voor de omgeving;
 • voor de partners;
 • voor de eigen werking;
 • voor de eigen doelgroep(en);
 • of …

Stap 2 - “Brede School is …”

Elke deelnemer schrijft op een aantal post-its: ‘Brede School is …’ (vergelijk ‘Liefde is …’). Leg de deelnemers uit: “Hierop schrijf je wat Brede School volgens jou betekent, waar het om gaat, wat daarbij belangrijk is. Belangrijk is dat je dit concreet formuleert. Schrijf je naam op de post-its en kleef deze op de bijbehorende flappen.”

Stap 3 - bundel en bespreek het resultaat

Stel heterogene groepen samen van 4 à 5 personen. Zet hen aan het werk om één of twee van de flappen samen te vatten. Elk groepje stelt deze bevindingen voor aan de andere groepjes.
Als begeleider bundel je de verschillende elementen die aan bod komen. Schrijf de bevindingen uit de verschillende groepjes op een flap of op het witte bord.

Bespreek het resultaat aan de hand van volgende vragen:

 • Waar zijn we het over eens?
 • Zijn er grote verschillen?
 • Waar hebben verschillen in betekenis van Brede School mee te maken?

Stap 4 -vergelijk de invullingen van Brede School met het referentiekader Brede School

Geef elk groepje een A4 met het referentiekader (zie materiaal - bronnenkaart referentiekader). Laat hen in groep volgende vragen beantwoorden:

 • Sluit onze invulling van Brede School aan bij het referentiekader?
 • Zijn de verschillende aspecten in het referentiekader herkenbaar, eventueel in een andere terminologie?
 • Zijn er invalshoeken of aandachtspunten in het referentiekader die voor de eigen bredeschoolwerking een meerwaarde zouden kunnen bieden of extra aandacht verdienen? Gebruik hiervoor eventueel een (selectie van) de vragen op bronnenkaart.

Stap 5 - bespreek in plenum

Bespreek in plenum wat in de verschillende groepjes aan bod gekomen is. Beschrijf wat Brede School voor de groep betekent. Maak indien nodig een lijstje met aandachtspunten die nog moeten uitgeklaard worden of van items waar partners een verschillende invulling aan geven.

Bronnen

 • Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

 • Betekenis van Brede School voor verschillende partners expliciteren.
 • Visie op Brede School aan het referentiekader Brede School koppelen.
 • Elkaars visie beter leren kennen.

Timing

 • 1 uur

Wie

 • Voor een beginnende Brede School, voor partners die willen samenwerken, voor een bestaande Brede School die wil nagaan of de visie van de verschillende partners overeenstemt.

Materiaal