Collegiale visitatie

Inhoud

Het is niet altijd gemakkelijk om objectief naar de eigen Brede School te kijken. Brede Scholen weten zelf wel waar hun ontwikkelingspunten liggen, maar externen kunnen met hun frisse blik nog beter de vinger op een zere plek leggen. Daarom is collegiale visitatie zo belangrijk. Collega’s van 2 of meer andere Brede Scholen kunnen vanuit hun betrokkenheid en deskundigheid constructieve feedback geven.
De centrale vraag bij een visitatie is: vinden anderen ook dat we de goede dingen doen en zijn onze bewijzen voldoende krachtig om onze resultaten aan te tonen?

Werkwijze

Voor de begeleider:

Een collegiale visitatie houdt de Brede School een spiegel voor. De Brede School krijgt een antwoord op de kernvraag: ‘Wat levert deze Brede School op in het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren?’. Naast deze algemene vraag kan de Brede School ook zelf één of meerdere specifieke vragen formuleren die men geëvalueerd wil zien.
Een visitatie heeft nooit de bedoeling om de andere Brede School ‘de les te lezen’ of onderuit te halen, maar wel om nieuwe en aanvullende gezichtspunten op te leveren. De opbrengst van de visitatie wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de interactie tussen de Brede Scholen.

Stap 1 - startbijeenkomst

Er wordt een startbijeenkomst gehouden waarop zowel de bezochte Brede School als de bezoekende Brede Scholen aanwezig zijn. Tijdens deze vergadering wordt kennisgemaakt, wordt de werkwijze van visiteren toegelicht, alsook de wijze van feedback geven. Er worden afspraken gemaakt over de datum en het programma. Tot slot worden de vragen van de bezochte Brede School toegelicht.

Stap 2 - visitatiedag

Er wordt met vier tot zes personen een bezoek aan de Brede School om een antwoord te formuleren op de kernvraag en op de specifieke vragen die de Brede School geformuleerd heeft. De commissieleden bekijken het portfolio, bezoeken activiteiten, lopen door de wandelgangen, houden interviews met leerkrachten, begeleiders, ouders, kinderen … Tussendoor bespreekt de commissie onderling hun bevindingen.

Taakverdeling
Bij een visitatie zijn meerdere mensen betrokken. Om de dag goed te doen verlopen, is een heldere taakverdeling van groot belang.
De bezochte Brede School duidt een gastheer aan, die verantwoordelijk is voor de ontvangst.
De bezoekende Brede Scholen benoemen een voorzitter uit de eigen commissie. Deze is verantwoordelijk voor een goed inhoudelijk verloop van de uitwisseling binnen de commissie en tussen beide Brede Scholen, alsook voor de verslaggeving.

Verder is het mogelijk een externe adviseur in te huren die ervaring heeft met visitaties. De taak van de adviseur is erop toe zien dat de visiteurs zich aan de opdracht houden en goede feedback geven. Ook krijgt de adviseur de rol om de startbijeenkomst te begeleiden en zorg te dragen voor een goede eindrapportage.

Stap 3 - verslag aan het eind van de dag

Aan het eind van de dag brengen de bezoekende Brede Scholen verslag uit aan de bezochte Brede School in de vorm van een presentatie. Hierbij presenteert de voorzitter mondeling de bevindingen en formuleert hij of zij alvast een globaal antwoord op de vragen die waren voorgelegd. Deze presentatie is bedoeld voor de partners en betrokkenen bij de Brede School.

Stap 4 - visitatieverslag

Later wordt een verslag uitgewerkt, waarin de bevindingen aangescherpt en uitgewerkt worden.

Bronnen

  • OCB/VGC (2012). Werkvormenbundel. Goed begonnen, is half gewonnen. Brussel: VGC.
  • Koekkoek, M., ten Doesschate, S., van der Pol, M. & Neomagus, M. (2010). De brede school; wat worden kinderen daar beter van? Zelfevaluatie door brede scholen. Meppel: APS.

In het kort

Doelstellingen

Eigen werking onder de loep nemen door kritische blik van externen.

Timing

  • deze methodiek vraagt een halve dag voorbereiding
  • een dag visitatie
  • verwerking van de visitatie

Wie

  • bredeschoolpartners