Hoe gaat het er in onze Brede School aan toe?

Inhoud

De partners formuleren gezamenlijk reflectiepunten voor de bredeschoolwerking en de concrete aandachtspunten voor de toekomstige werking.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Het plenair plaatsen van de post-its in het referentiekader Brede School (zoals bij Stap 2: extra), is niet altijd even eenvoudig. Als begeleider moet je alert zijn en soms durven doorvragen. Om je eigen inbreng (plus- en minpunten en eventuele nieuwe actiepunten) te verzekeren, is het belangrijk dat je deze goed voorbereidt. Zorg ervoor dat het duidelijk is wanneer je tussenkomt als gespreksmoderator of wanneer je een eigen inbreng doet.

Stap 1 - breng de ervaringen met Brede School samen met alle partners in kaart

Op basis van ervaringen met Brede School formuleert iedere deelnemer op post-its een aantal reflectiepunten. Men kan meerdere post-its gebruiken, maar schrijft per post-it slechts één onderwerp op. De onderwerpen kunnen betrekking hebben op de doelen, de inhoud (activiteiten) en de organisatie (het samenwerkingsverband) van de Brede School. Schrijf:

 • eén of meerdere sterke punten, positieve zaken die zeker verdergezet moeten worden (op groene post-its);
 • eén of meerdere moeilijke punten, zaken waar men vragen bij heeft (op oranje post-its);
 • eén of meerdere zaken die men in dit plaatje mist, waarvan men denkt dat men daar in de toekomst aandacht moet aan besteden (op gele post-its).

De deelnemers schrijven op iedere post-it ook hun initialen zodat gemakkelijk terug te vinden is wie wat geschreven heeft voor eventuele verdere toelichting.
De deelnemers plakken hun reflectiepunten op de flap of tijdslijn.

Stap 2 - bespreek de reflectiepunten in plenum

Als iedereen klaar is, wordt alles in de groep besproken en bediscussieerd. De begeleider modereert het gesprek en probeert voor ieder punt samen te vatten en samen met de partners eventuele actiepunten te formuleren als conclusie.

Tip voor de begeleider: begin met de bespreking van de moeilijke punten, ga dan over naar de groene post-its en als laatste de gele post-its.

 • Vaak zijn de moeilijkheden in de loop van het project al opgelost. Soms hebben andere partners op een andere post-it een oplossing of actiepunt geformuleerd waardoor de moeilijkheid komt te vervallen of minder scherp wordt. Zo kan er zeker voldoende tijd worden uitgetrokken om de moeilijkheden rustig te bespreken en om te zetten in een aandachts- of actiepunt voor het volgende jaar. Het is voor de partners motiverender om een reflectie te eindigen met een positieve noot en met constructieve punten voor de toekomst.

 • Koppel de reflectiepunten ook aan de visie van de Brede School (je kan hier het referentiekader Brede School voor gebruiken, zie materiaal). Door post-its in het referentiekader te plaatsen vallen misschien andere sterke punten en hiaten op. Ook deze bespreken levert nieuwe informatie op over mogelijke actiepunten.

Tip voor begeleider: het referentiekader is niet altijd even gemakkelijk om te interpreteren, maar de discussie daarover vormt een deel van het beter leren kennen van mogelijkheden en opentrekken van de eigen doelen.

 • De bespreking van de reflectiepunten wordt afgerond met het formuleren van concrete aandachtspunten voor de toekomst. Indien mogelijk worden over de conclusies al concrete afspraken gemaakt en reeds opgenomen in de planning voor het nieuwe werkjaar.

Tip voor de begeleider: de neerslag van een dergelijk reflectiemoment is zinvol om later op terug te blikken, bepaalde evoluties te documenteren of genomen beslissingen op te frissen. Het is bovendien bruikbaar als rapportage voor een subsidiërende overheid.

Bronnen

 • Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

 • Reflecteren: grondig terugblikken op de werking.
 • De werking doorpraten.
 • Aandachtspunten voor de toekomst formuleren.

Timing

 • 2 uur

Wie

 • bredeschoolpartners, stuurgroep

Materiaal

 • bronnenkaart: referentiekader
 • post-its in 3 verschillende kleuren
 • een flap met basisoverzicht doelen, activiteiten en samenwerkingsverband of een tijdslijn (zie methodiek “De tijdslijn”)