Inhoudelijke werking optimaliseren

Inhoud

Aan de hand van een activiteitenmatrix wordt de inhoudelijke werking van de Brede School onder de loep genomen.

Werkwijze

Stap 1 - wat wil onze Brede School realiseren?

In eerste instantie breng je in kaart wat de Brede School wil realiseren. Belangrijk hierbij is dat de globale doelen van de Brede School duidelijk zijn én door iedereen gedragen. Ga dit na vooraleer je het activiteitenaanbod in kaart brengt. Het optimaliseren van het activiteitenaanbod staat immers in functie van een beter bereik van die doelen.

Volgende vragen helpen je op weg:

 • Wat wil onze Brede School realiseren? Voor wie? Zet de prioriteiten op een rij.
 • Wat is er nodig (op de terreinen verbreden, versterken, breed leren) om dit te realiseren?

Stap 2 - wat doet onze Brede School?

Maak een overzicht van het bestaande activiteitenaanbod van de Brede School.
We stellen twee mogelijkheden voor om dit aan te pakken.

 • Mogelijkheid 1: Activiteitenmatrix
  ‘Activiteiten in kaart brengen’ (zie materiaal - werkblad 1, activiteitenfiche). De activiteiten verzameld in de activiteitenfiches kan je in de activiteitenmatrix invoeren (zie materiaal - werkblad, activiteitenmatrix).

 • Mogelijkheid 2: een mindmap
  Een mindmap is een andere manier om een overzicht te maken van het activiteitenaanbod. Door visueel de activiteiten voor te stellen, worden ook verbindingen tussen verschillende activiteiten en doelen makkelijker zichtbaar. (materiaal: bronnenkaart: mindmap & werkblad mindmap).

Stap 3 - hoe (goed) doen we dat?

Een volgende cruciale stap is het analyseren van het in kaart gebrachte activiteitenaanbod.
Over het geheel van de activiteiten heen:

 • Waar zet jullie Brede School vooral op in? Verbreden/versterken/breed leren?
 • Stemt dit overeen met het globale doel van jullie bredeschoolwerking (zie stap 1)?
 • Binnen breed leren: hoe zit de verhouding tussen oefenen, ontmoeten, creëren en deelnemen? En hoe verhoudt zich dit tot globale doel(en) van jullie bredeschoolwerking (zie stap 1)?

Voor de afzonderlijke activiteiten:

 • Bekijk – afhankelijk van de beschikbare tijd – iedere activiteit(enreeks) of een selectie ervan van nabij. Je kan dit doen aan de hand van de vragen in bijgevoegd schema. Kom tot conclusies en afspraken over hoe het verder kan of moet met deze activiteit.

Stap 4 - wat gaan we (niet) doen?

Je hebt nu een goed zicht op je activiteitenaanbod. Verken welke mogelijkheden er zijn om het aanbod te optimaliseren. Dit doe je op basis van je doelen en het activiteitenoverzicht (zie stap 2). De richtvragen op werkblad 3 (zie materiaal) kunnen helpen.

Bronnen

 • Ernalsteen, V. and A. Joos (2011). Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

 • De inhoudelijke werking van de Brede School optimaliseren in functie van doelen, doelgroep, mogelijkheden en noden.

Timing

 • Verschillende momenten, deze werkvorm heeft meer tijd nodig.

Wie

 • bredeschoolpartners/stuurgroep Brede School