Kernaspecten in kaart

Inhoud

Aan de hand van het werkinstrument “Kernaspecten” kan je een volledig beeld krijgen van de noden en behoeften van kinderen en jongeren in jouw buurt. Dit instrument biedt een overzicht van de vijf kernaspecten die belangrijk zijn in de totale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Voor elk kernaspect of deelaspect ervan kan je nagaan of er kansen dan wel noden zijn, waarop een Brede School mogelijks een antwoord kan bieden.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Bekijk of het handig is om de verschillende betrokken organisaties op voorhand reeds de opdracht voor hun eigen organisatie te laten maken.

Stap 1 - opdracht – doelgroep van de organisatie

Bereid voor het overleg, volgende vragen voor:

 • Klaar het volgende uit voor jouw organisatie: Hoe omschrijf je de doelgroep van jouw organisatie? Welke kinderen en jongeren staan centraal? Wat is de buurt van jouw organisatie, hoe ver rijkt de buurt?
 • Bekijk de kernaspecten (zie lijst - materiaal).
 • Ga voor elk kernaspect of deelaspect ervan na of er noden dan wel kansen zijn waar je met Brede School aan tegemoet kunt komen
 • Geef aan op welke vlakken jouw organisatie werkt aan de kernaspecten/deelaspecten voor kinderen en jongeren uit jouw buurt.
 • Ongetwijfeld kan je niet van elk kernaspect inschatten of er tekorten zijn. Raadpleeg daarom objectieve bronnen (cijfermateriaal) om jouw subjectief aanvoelen te vervolledigen.

Stap 2 - informatie samenbrengen en uitwisseling

Organiseer een overleg om de informatie van de verschillende betrokken organisaties samen te brengen.
Bespreek:

 • Zijn er gelijkenissen/verschillen in het afbakenen van de doelgroep (kinderen & jongeren) & buurt tussen organisaties?
 • Maak een overzicht van gepercipieerde noden/tekorten én een overzicht van de kernaspecten/deelaspecten waar organisaties reeds aan werken
 • Zijn er verschillen in antwoorden tussen organisaties? Op vlak van gepercipieerde noden/tekorten?
 • Springt er iets naar voren? Wat valt op?

Stap 3 - toets af en vul aan met subjectieve bronnen

Bekijk samen met de partners hoe je het geheel kan aftoetsen bij de achterban. Het is namelijk goed om de noden, behoeften, problemen of kansen die je zelf ervaart, ook eens af te toetsen bij partners, ouders, de kinderen zelf of buurtbewoners. Ook hun ervaringen kunnen helpen om een volledig en reëel beeld te krijgen van de kansen en noden zoals die op het terrein ervaren worden. Je kan hen zowel schriftelijk als mondeling hierover bevragen.

Stap 4 - benut informatie

Benut deze informatie voor het bepalen van (prioritaire) doelen waar de Brede School als samenwerkingsverband op inzet.
Deze oefening kan je na het werkjaar opnieuw doen om te kijken of de noden/kansen die geïnventariseerd werden, opgenomen werden.

Bronnen

 • Joos, A. and V. Ernalsteen (2010). Wat is een Brede School? Een referentiekader. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.
 • OCB/VGC (2012). Werkvormenbundel. Goed begonnen, is half gewonnen. Brussel: VGC.

In het kort

Doelstellingen

 • In kaart brengen van noden en behoeften van kinderen uit de buurt – in termen van “kernaspecten”.

Timing

 • invullen van vragenlijst: 1 uur (+ tijd om informatie te vergaren)
 • uitwisseling: 3 uur

Wie

 • partnerorganisaties van de Brede School