Planning for real

Inhoud

‘Planning for Real’ is een visuele, praktische methode om behoeften van de buurt aan te pakken en de band tussen bewoners en besturen aan te halen. De methode wil door middel van een maquette de reële noden en behoeften in een buurt analyseren bij en vanuit de bewoners. Omdat de Brede School steeds een lokaal verhaal is en zoveel mogelijk is ingebed in de buurt, kan de methodiek ook dienen om de Brede School (met name haar buurtgerichtheid) vorm te geven.
Een buurt is niet alleen een geografisch en administratief afgebakend geheel. Het is vooral een sociaal gegeven: een plaats waar mensen wonen, werken, winkelen en spelen. Vandaag neemt het ‘buurtgevoel’ in veel buurten af en laat de leefbaarheid te wensen over. ‘Planning for Real’ grijpt dit gegeven aan en probeert vanuit een samenwerkingsrelatie tussen initiatiefnemers van Brede School en bewoners op zoek te gaan naar oplossingen.
De toegepaste technieken beogen zo weinig mogelijk verbale vaardigheden. Dit maakt het een laagdrempelige methodiek waaraan men kan deelnemen ongeacht de taal die men spreekt. Het garandeert een gelijkwaardige inbreng van alle betrokken partijen en werkt vooral met de ‘doeners’, minder met de ‘praters’. Het einddoel is het opmaken van een bredeschoolplan dat zowel door bewoners als door de initiatiefnemer gedragen wordt en waarin ieders verantwoordelijkheden en inbreng duidelijk is afgebakend.

Werkwijze

Stap 1 - leer jouw buurt kennen

Bij deze methode is het belangrijk om mensen uit de buurt te betrekken. Daarom is het aangewezen jouw buurt goed te leren kennen, contacten te leggen met bewoners en bestuurders en iedereen te informeren over de doelstellingen en opzet van het bredeschoolproject.

Stap 2 - ga op talententjacht

Ontdek via huisbezoeken alle verborgen talenten in de buurt. De bedoeling is bewoners te tonen dat ze zelf over heel wat mogelijkheden beschikken en hen weer zelfvertrouwen te geven.

Stap 3 - maak een maquette van de buurt

Mobiliseer die talenten om de buurt na te maken op schaal. Verken de buurt grondig en inventariseer straten, pleintjes, huizen, groen … De maquette moet volledig en herkenbaar zijn voor alle buurtbewoners. Ze moet ook gemakkelijk te vervoeren en overal op te stellen zijn.

Stap 4 - trek met de maquette door de buurt

Plaats de maquette op diverse plaatsen in de buurt, doe dit op plaatsen waar heel wat mensen komen. De bedoeling is dat mensen komen kijken en stil staan bij hoe hun wijk eruit ziet en er met elkaar over gaan praten. Hierdoor gaan mensen meedenken over mogelijke problemen en oplossingen.

Stap 5 - vergader rond de maquette

Op bewonersbijeenkomsten gebruiken bewoners de maquette om te tonen wat ze bedoelen: waar ze
iets willen veranderen en hoe. Bewoners en initiatiefnemers treden nu met elkaar in gesprek. Samen gaan ze opzoek naar hoe de Brede School kan tegemoet komen aan de behoeften van de buurt.

Bronnen

In het kort

Doelstellingen

  • noden/wensen van buurtbewoners in kaart brengen

Timing

  • Deze methodiek vergt heel wat tijd: voorbereiding (maken van de maquette) en het rondtrekken ermee door de buurt. Reken twee maanden om deze methodiek uit te voeren.

Wie

  • partnerorganisaties

Materiaal

  • maquette van de buurt