Met wie samenwerken en waarom?

Inhoud

Partners van de Brede School worden (opnieuw) in kaart gebracht. Hierbij wordt aandacht besteed aan hun middelen en engagement om die in te zetten. De deelnemers hebben minstens al een globaal beeld van hun gezamenlijk doel en aanpak. Een methodiek als ‘De signalenbundel’ voer je best uit vóór deze methodiek.

Werkwijze

Als je als Brede School begint of net al enkele jaren samen werkt is het nuttig om de samenstelling van jullie samenwerkingsverband in kaart te brengen. Zeker na enkele jaren werking en uitbreiding van doelen en activiteiten kunnen nieuwe partners zinvol zijn en een frisse wind doorheen de samenwerking laten waaien.
Verloop

Stap 1 - expliciteer het globale doel van de samenwerking Brede School

Formuleer plenair jullie globaal doel en de hoofdaccenten in jullie aanpak. Laat deelnemers de ruimte om aan te vullen.

Stap 2 - breng alle spelers in het veld in kaart

Verdeel de deelnemers in groepjes van vier tot vijf deelnemers. Geef hen de opdracht na te gaan welke spelers zich in het veld bevinden en over welke middelen ze beschikken die eventueel van belang kunnen zijn voor je Brede School. Maak een globaal overzicht.

 • Welke spelers bevinden zich in het veld?
 • Welke rol kunnen zij spelen in functie van de Brede School: over welke middelen en deskundigheid beschikken ze elk?
 • Geef de deelnemers volgende wenken:
  Denk breed: wees creatief en denk niet alleen aan de alom gekende organisaties. Denk trouwens niet enkel aan organisaties. Soms kunnen ook private personen, zoals een huisarts, een actieve bewoner, een informele bewonersgroep, … deel uitmaken van de samenwerking omwille van hun deskundigheid en relaties in de wijk.
 • Vergeet ook de huidige partners en middelen niet.
 • Formuleer alles zo concreet mogelijk. Wanneer je bijvoorbeeld ’het onderwijs‘ als partner aangeeft, wat bedoel je dan? Eén of meerdere scholen? De directie of leerkrachten? Als je aangeeft dat een partner deskundigheid heeft, welke deskundigheid is dat dan precies? Gaat het om het werven van kinderen voor kinderactiviteiten of om het begeleiden van kinderen tijdens de kinderactiviteiten, en in welke activiteiten dan? Enzovoort.
 • Voor de middelen: bestudeer bronnenkaart 8.15. Deze bronnenkaart geeft een overzicht van mogelijke middelen.

Tip voor begeleider: Je kan voorafgaand aan de vergadering de opdracht geven aan alle deelnemers om zelf in kaart te brengen welke organisaties er zijn en wat ze kunnen bijdragen aan jullie Brede School.

 • Bundel de mogelijke organisaties, personen en hun middelen en maak een analyse (zie: met wie samenwerken, materiaal). Bespreek vervolgens de andere kolommen.

Stap 3 - bespreek in plenum het overzicht

De groepjes vullen elkaar om de beurt aan. Dit overzicht is het geheel van huidige en/of eventueel toekomstige partners van de Brede School.

Stap 4 - bespreek in groepjes de organisaties, partners en hun middelen aan de hand van volgende vragen:

 • Beschikt onze Brede School over alle middelen die ze nodig heeft in functie van haar doel en aanpak?
 • Over welke middelen en partners wel en kan hiervoor de samenwerking bestendigd worden?
 • Welke middelen en welke organisaties of partners kunnen indien nodig extra bijdragen aan onze Brede School?
 • Zijn dit huidige partners die over belangrijke middelen beschikken maar deze (nog) niet inzetten in functie van de Brede School?
 • Zijn er andere organisaties die ons als Brede School verder kunnen brengen?
 • Zijn bepaalde sectoren ondervertegenwoordigd?
 • Schat voor elke mogelijke nieuwe samenwerking in, in hoeverre zij bereid zijn tot medewerking en engagement. Hou rekening met complementariteit, tijd, grote of kleine organisatie, ideologie, aansluiten bij de doelen van Brede School, vertegenwoordiging van een bepaald net, … en niet in het minst enthousiasme.

Stap 5 - bespreek in plenum de resultaten van de verschillende groepjes

 • Maakten de verschillende groepjes dezelfde analyse?
 • Waarin verschillen de groepjes?
 • Geef samen aan met welke organisaties en/of personen je wil samenwerken en waarom. Het kan zowel gaan om een samenwerking met een nieuwe partner als om een bevestiging of uitbreiding van een bestaande samenwerking. Sommige vormen van samenwerking kunnen met het oog op de doelen en veranderende focus van Brede School ook (tijdelijk) op een lager pitje worden gezet.

Stap 6 - spreek de mogelijk nieuwe partners aan

Bereid hun opname in het samenwerkingsverband voor. Dit door een kennismakingssessie te organiseren, hen uit te nodigen op een volgende vergadering met een korte een introductiesessie tot de werking van Brede School, …

Bronnen

 • Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

 • Verkennen en/of evalueren van de samenstelling van het samenwerkingsverband.
 • Verkennen van de nodige middelen en engagement van potentiëlen en/of reële partners binnen de Brede School.

Timing

 • 2 uur

Wie

 • Een kerngroep initiatiefnemers en/of van partners na doelbepaling of evaluatie Brede School.