Wat betekent Brede School?

Inhoud

Bij deze werkvorm denkt elke partner eerst individueel na over wat een Brede School voor hem betekent. In een tweede fase is er een overlegmoment tussen de verschillende partners waarbij gekeken wordt welke ideeën zij delen en welke niet. De bedoeling van dit overlegmoment is om tot een gemeenschappelijk gedragen visie omtrent Brede School te komen.

Werkwijze

Voor de begeleider:

Leren van elkaar doe je in samenspraak met anderen. Dit vraagt een didactische aanpak die overleg, uitwisseling en dialoog stimuleert opdat deelnemers de kans krijgen om te leren van elkaars meningen, ervaringen en competenties. ‘Placemat’’ is een werkvorm die daartoe heel wat mogelijkheden biedt en breed inzetbaar is. Deze werkvorm stimuleert ieders inbreng om tot en gemeenschappelijke oplossing te komen.
Een placemat ziet er zo uit:

In de zijvakken kunnen deelnemers hun mening op een vraag/stelling formuleren. Vervolgens discussieert iedereen in groepjes (van 4 personen per placemat) om tot een gemeenschappelijk antwoord te komen (middenvak).

Stap 1 - individuele opdracht

Verdeel verschillende deelnemers in groepen van vier personen. Zorg voor heterogene groepen, zodat verschillende partners per placemat vertegenwoordigd zijn. Elke partner gaat voor zichzelf na wat Brede School voor hem betekent en noteert dit in kernwoorden op zijn deel van de placemat.

Stap 2 - formuleer kernwoorden per groep

Vanuit wat elke partner voor zichzelf noteerde ontstaat er een groepsgesprek waarin gelijkenissen en verschillen bediscussieerd worden. Doel is om tot consensus te komen over wat Brede School voor iedereen betekent.
De aspecten waarover iedereen het eens is, noteer je in het midden van de placemat. Deze kernwoorden vormen in een latere fase het uitgangspunt om de Brede School verder vorm te geven.

Stap 3 - formuleer een gezamenlijke visie

Bespreek in plenum de kernwoorden van de verschillende groepen.
Neem dit als vertrekpunt voor het formuleren van een gezamenlijke visie op Brede School

Bronnen

  • Dirkse-Hulscher, S. & Talen, A. (2007). Het grote werkvormenboek. Dé inspiratiebron voor resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Den Haag: Academic Service.

In het kort

Doelstellingen

  • Het expliciteren van de eigen visie (van partners) op Brede School.
  • Het formuleren van een gezamenlijke visie.

Timing

  • 1,5 uur

Wie

  • bredeschoolpartners