Van reflectie naar actie

Inhoud

In groep worden aandachtspunten omgezet in actiepunten. Gezamenlijk worden concrete acties opgezet voor het nieuwe werkjaar.

Werkwijze

Voor de begeleider:

 • De groep wordt uitgenodigd te leren uit de ervaringen van het voorbije werkjaar en deze daadwerkelijk om te zetten in een planning van nieuwe acties.
 • Bewaak dat de geformuleerde acties realistisch zijn. Kleine stappen die haalbaar zijn, werken motiverender dan de planning van grote niet-realiseerbare acties.
 • Je kan niet alle aandachtspunten uit de reflectie omvormen naar actiepunten voor het volgende werkjaar.
 • Maak een verschil tussen actiepunten die je snel kan realiseren en deze die een langetermijnplanning vragen.

Stap 1 - bespreek plenair de aandachtspunten

Plenair nodigt de begeleider de groep uit om de geformuleerde aandachtspunten (methodiek Reflectie) om te zetten in acties.
Elke deelnemer krijgt daarbij één ‘toetssteen’ (diversiteit, verbindingen, participatie zie bronnenkaart Referentiekader Brede School en ‘Wat is een Brede School’ (Joos & Ernalsteen, 2010) toegewezen. De deelnemer tracht vanuit deze dimensie elementen toe te voegen aan de bespreking.

Vragen die aan bod komen tijdens het gesprek:

 • Wat betekent dit (een aandachtspunt/uitdaging) voor het volgende werkjaar? Hoe kan dit concreet gestalte krijgen?
 • Wat kan er concreet gebeuren opdat dit (een negatief aandachtspunt/uitdaging) volgend jaar niet opnieuw op het lijstje staat?
 • Hoe kan ervoor gezorgd worden dat dit (een positief aandachtspunt/pluspunt) volgend jaar nog versterkt wordt?

Overweeg: zijn de geformuleerde voorstellen en acties realistisch? Kunnen ze elk het volgend werkjaar worden opgenomen? Betreft het voorstellen of acties waar op langere termijn aan moet gewerkt worden?

Stap 2 - neem de acties op in een planning

De voorstellen tot actie worden in de planning opgenomen.

 • Maak een overzicht met acties en een planning op korte en lange termijn.
 • Maak ook een overzicht van de aandachtspunten. Gebruik dit overzicht in het komende werkjaar om ze ook tussentijds op te volgen en /of voorstellen en acties verder uit te werken.
 • Indien jullie een tijdslijn maakten (zie Methodiek de tijdslijn): vul die aan met deze acties.

Bronnen

 • Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

In het kort

Doelstellingen

 • Reflectiepunten omzetten in acties voor het nieuwe werkjaar.

Timing

 • 2 uur

Wie

 • bredeschoolpartners

Materiaal