Afsprakenkader en actieplan Brede School: praktijkvoorbeelden

Omschrijving

Hieronder vind je concrete voorbeelden van afsprakenkaders en actieplannen Brede School uit diverse netwerken qua samenstelling, context en focus.

Het afsprakenkader en actieplan zijn verschillend voor elke Brede School, in functie van de lokale context.
Bedoeling van deze documenten is houvast bieden bij de uitbouw van een doelgerichte werking.
Het uitwerken van een Brede School is een circulair, zoekend proces dat vraagt om een gefaseerde en gecoördineerde aanpak. Doorheen de verschillende fasen van je Brede School kan je samen met je partners beslissen om bijsturingen of aanpassingen te doen aan afsprakenkader en actieplan.

• In het afsprakenkader teken je samen met je partners de grote lijnen van je brede schoolwerking uit: welke afspraken maken jullie en op welke manier? Om te komen tot een afsprakenkader dat gedragen is door de verschillende partners, is actieve samenwerking met de verschillende betrokkenen noodzakelijk. Neem de verschillende stappen van dit proces op een realistische manier op in het actieplan.

• In het jaarlijks actieplan beschrijf je per actie hoe deze bijdraagt tot de doelstellingen van de Brede School. Betrek de partners en hun basiswerkers bij het opstellen van het actieplan zodat zij mede-eigenaar zijn bij het uitvoeren en evalueren van de verschillende acties.

De ‘Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School’ is een instrument om bredeschoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen bij het opzetten van een doelgerichte en effectieve bredeschoolwerking. De checklist dient als leidraad en is niet exhaustief. Wees bondig, focus op de relevante aspecten en vermijd overlap (verwijs naar informatie ipv te herhalen).

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Talentontwikkeling & plezier
 • Voorbereiding op de toekomst
 • Maatschappelijke participatie
 • Gezondheid
 • Breed Leren
 • Versterken
 • Verbreden
 • Kansarmoede
 • Meertaligheid
 • Diversiteit
 • Doorgaande lijn
 • Infrastructuur
 • Participatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Taaldiversiteit
 • Cultuurdiversiteit

Communicatiedrager

 • Document

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Intergenerationeel
 • Voorschools
 • Buitenschools
 • Basiswerkers
 • Ouders
 • Buurtbewoners