Effecten meten

Evaluatie en bijsturing zijn eigen aan de ontwikkeling van een Brede School, ze gebeuren systematisch zowel op korte als lange termijn. Het is belangrijk om alle brede schoolpartners hier één of ander niveau te betrekken. Het zien van resultaten geeft nieuwe energie en het samen evalueren draagt bij tot de algemene doelgerichtheid van de werking.

Het is belangrijk een nulmeting uit te voeren om het effect van Brede School te meten. Deze meting kan betrekking hebben op gedrag, deelnamegraad, leerprestatieniveaus en ruimere prestaties, gezondheidsproblemen, sociaal-economische indicatoren etc.

Omdat Brede School als hefboom wordt gezien voor gelijke kansen is het van bijzonder belang om het effect van Brede Scholen op kwetsbare groepen na te gaan.

Om een degelijke evaluatie te doen zullen diverse gegevens verzameld worden. Deze kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn, kunnen zowel over inhoud als proces gaan en kunnen op diverse wijzen verzameld worden (bevraging, observatie, lijsten, enquêtes, gesprekken, …).


 • Op welke wijze worden beoogde resultaten bepaald en gemeten? Hoe houdt dit verband met de doelen?

 • Welke gegevens worden al verzameld? Hoe betrouwbaar, relevant en nuttig zijn de gegevens?

 • Wat wordt er gedaan met de verzamelde evaluatiegegevens?

 • Wat zijn de resultaten in verhouding tot de doelen?

 • Wie is betrokken bij het bepalen van de meetindicatoren en de werkwijze voor evaluatie?

 • Welke nieuwe systemen kunnen nodig zijn om een vollediger beeld te krijgen op de effecten van de Brede School?

 • Met wie en op welke wijze worden de resultaten van de nulmeting besproken en gedeeld?

 • Op welke wijze worden evaluatiegegevens gedeeld met het ruimere netwerk?

 • Op welke wijze wordt bewijsmateriaal systematisch gebruikt om het bereik en de kwaliteit van het aanbod in de toekomst te verbeteren?

 • Registratiegegevens van deelnemers aan stuurgroep en andere overlegorganen

 • Vragenlijsten van gebruikers

 • Volg- en registratiesystemen

 • Gegevens van een nulmeting

 • Verslagen en evaluaties

 • SWOT

 • Actieplannen gebaseerd op evaluatiegegevens

 • Statistische gegevens van lokale overheden

 • Verslagen van overleg over strategische planning

 • Vóór en na foto’s en video’s over innovatie en ontwikkeling

 • Gegevensanalyses bv. deelnamepatronen, correlaties met de leerprestaties

 • Gebruik van het aanbod door diverse doelgroepen

 • Eigen ontworpen evaluatie-instrumenten

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke middelen werden gebruikt voor de gegevensverzameling?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Leg uit op welke wijze gegevens werden verzameld, wie erbij betrokken was en op welke wijze ze geanalyseerd werden.

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke alternatieve soorten bewijsmateriaal heb je verzameld of zou je in de toekomst kunnen verzamelen?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Hoe nuttig zijn je gegevens van de nulmeting? Hoe kan je nulmeting verbeterd worden in de toekomst?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke mogelijkheden bestaan er voor de uitwisseling en bespreking van gegevens? Wie is erbij betrokken?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Geef een voorbeeld van de wijze waarop evaluatie voor de toekomstplanning werd benut.

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Op welke wijze werden de gegevens bij zelfevaluatie als diagnose-en ontwikkelingstool gebruikt?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Op welke wijze worden kinderen/jongeren, ouders, basiswerkers en andere bredeschoolactoren betrokken bij de gegevensverzameling?