Doelgericht werken

Elke Brede School streeft een aantal doelen na. Deze doelen maximaliseren de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in de Brede School. De keuze van doelen hangt af van de omgevingsanalyse.

De impact van een Brede School wordt mede bepaald door van de mate waarin de doelen: uitdrukkelijk, transparant en gedragen zijn door de verschillende partners. Doelen bepalen, verfijnen en bijsturen wordt dus in communicatie met de betrokkenen gedaan.

De echte test van deze doelgerichtheid blijkt uit de gemeenschappelijke taal die de partners gebruiken om over de Brede School te praten.


 • Welke gegevens werden aangewend om prioriteiten en doelen te bepalen?

 • Op welke wijze werd de omgevingsanalyse gebruikt?

 • In welke mate wordt er aan de brede ontwikkeling (gezondheid, veiligheid, talentontwikkeling en plezier, maatschappelijke participatie, voorbereiden op de toekomst) van kinderen en jongeren gewerkt?

 • Wat zijn de beoogde voordelen voor kinderen en jongeren, ouders en gezinnen, partnerorganisaties en de bredere omgeving?

 • Welk verband bestaat er tussen de prioriteiten van de Brede School en de prioriteiten van de partnerorganisaties?

 • Op welke wijze overstijgt de Brede School de reguliere werking van de partnerorganisaties?

 • Op welke manier werd de stuurgroep betrokken bij het bepalen van doelen?

 • Welke andere personen/organisaties werden betrokken bij het bepalen van doelen?

 • Op welke wijze worden personen ingelicht over de doelen en de mogelijke voordelen van de Brede School?

 • Gezamenlijke missie- en visieverklaringen

 • Gezamenlijke ontwikkelings- en actieplannen

 • Zelfevaluatie/SWOT

 • Evaluaties, behoefteanalyses

 • Verslagen van stuurgroepen

 • Notities van vergaderingen

 • Verantwoording naar lokale overheid

 • Nieuwsbrieven naar bredeschoolbetrokkenen

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Wat zijn volgens jou de hoofddoelen van de Brede School voor kinderen en jongeren, ouders?

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Welke groepen werden er geraadpleegd bij de ontwikkeling van de Brede School?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Waar kan ik meer te weten komen over de doelen van de Brede School? Welke documenten moet ik raadplegen?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Geef een voorbeeld van de wijze waarop de planning van de Brede School bijdraagt tot het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Toon aan op welke wijze de Brede School de ontwikkelingsprioriteiten van de partners ondersteunt.

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Op welke wijze houdt Brede School verband met de bredere partneragenda’s?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Wat leert de analyse van het bewijsmateriaal jou over de wijze waarop het aanbod van de Brede School zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Hoe weet je in welke mate het aanbod tegemoet komt aan de doelen?