Referentiekader Brede School

Een Brede School is:

  • een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren, waaronder meerdere scholen
  • die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school
  • met als doel maximale ontwikkelingskansen bieden
  • voor ├ílle kinderen en jongeren.

Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context met haar eigen potentieel en uitdagingen.

Volgend schema stelt het referentiekader visueler voor:

Om de definitie concreter te maken, zoomen we in op verschillende deelaspecten:

  • Kernaspecten van maximale ontwikkeling
  • Een brede leer- en leefomgeving
  • Een breed samenwerkingsverband