Brede School in Brussel

Opgroeien in Brussel is complex

Diversiteit, meertaligheid, sociale ongelijkheid en armoede hebben een grote impact op het leven van kinderen en jongeren. Dit wil zeggen dat partners uit verschillende sectoren (onderwijs, sport, welzijn, cultuur, jeugd, gezondheid, gezin, vorming …) moeten samenwerken om kinderen en jongeren alle kansen te bieden.
Daarom keurde het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 2010 een visietekst Brede School goed. De VGC implementeert en verankert deze visie door het toekennen van subsidies aan Brede Scholen in Brussel, wat bovenlokale samenwerking en lokale coördinatie mogelijk maakt. Hier vind je meer informatie over regelgeving en subsidies.

Op maat van Brussel

In Brussel is er een grote diversiteit. Kinderen en jongeren ontmoeten elkaar in taal, cultuur, religie, etniciteit en socio-economische achtergrond. Brusselse Brede Scholen hebben oog voor zowel de kansen als de uitdagingen die deze diversiteit met zich meebrengt. Ze waken erover dat elk kind en elke jongere maximale ontwikkelingskansen krijgt.

Bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen die in (kans)armoede opgroeien en van thuis uit kansen missen. Scholen, organisaties en ouders gaan samen op zoek naar troeven van de stad. En slaan de handen in elkaar om de leer- en leefomgeving te verbeteren in functie van de kinderen en jongeren.

Ouders hebben een unieke plaats binnen deze leer- en leefomgeving. Brede School in Brussel heeft aandacht voor het versterken en betrekken van ouders om samen de opvoeding van kinderen en jongeren op te nemen. Uit onderzoek blijkt dit een positief effect te hebben op het functioneren van kinderen: ze voelen zich veiliger, presteren beter en slagen er beter in om relaties met anderen aan te gaan.

Een Brusselse Brede School is ook altijd een taalverhaal. Een meertalig verhaal. Veel kinderen en jongeren in Brussel groeien op in een gezin waarin het Nederlands niet de (enige) moedertaal is. Nederlands wordt vooral als schooltaal beleefd.
De integrale werking van Brede School biedt de ideale omgeving om met taal aan de slag te gaan. De verbinding tussen binnen- en buitenschools leren biedt extra kansen om op een positieve manier met deze talige diversiteit om te gaan en het Nederlands op een functionele manier in te zetten.