Het aanwezige potentieel optimaal benutten

In een Brede School versterken partners elkaar. Dit kan door het uitwisselen tussen medewerkers en het delen van expertise. Maar ook door materiële middelen, nieuwe technologieën en infrastructuur te delen. Partnerorganisaties, basiswerkers, ouders, kinderen en jongeren beschikken over diverse, aanvullende competenties en ervaring en versterken zo elk op hun manier de Brede School.

Om de Brede School optimaal te laten renderen is het belangrijk dat ook de basiswerkers betrokken worden en dat de Brede Schoolvisie een plaats krijgt binnen iedere afzonderlijke organisatie. Zo kan er bij de aanwerving aandacht besteed worden aan het bredeschoolverhaal.


 • Welke middelen (materieel, menselijk, financieel) zijn er beschikbaar in de Brede School? Wat betekent dit voor de werking van de Brede School?

 • Op welke wijze worden middelen met succes gedeeld en ingezet als antwoord op de noden?

 • Hoe doeltreffend is de Brede School in het verwerven van permanente middelen? Welke rol spelen de verschillende bredeschoolbetrokkenen hierin?

 • Over welke hulpmiddelen beschikt de Brede School om personeel en vrijwilligers doeltreffend en gepast in te schakelen (rekening houdend met behoeften en draagvlak)?

 • Op welke wijze dragen de verschillende bredeschoolbetrokkenen bij tot bekendmaking van de Brede School?

 • Hoe communiceer je naar diverse doelgroepen? Hoe bereik je moeilijker te bereiken/kwetsbare/anderstalige groepen?

 • Welke competenties en vaardigheden zijn vereist binnen de Brede School? Hoe worden basiswerkers hierin begeleid?

 • Hoe ziet het selectie-en wervingsbeleid eruit? In welke mate is dit gedeeld met de bredeschoolpartners?

 • Hoe verloopt de introductie van nieuwe medewerkers in het team? Op welke wijze worden ze geïnformeerd over en aangemoedigd bij te dragen tot gedeelde missie en visie?

 • Lijst van basiswerkers met hun ervaring en expertise

 • Overzichten van beschikbare middelen binnen de Brede School en de partnerorganisaties

 • SWOT

 • Financiële planning en verantwoording

 • Subsidieaanvragen

 • Verslagen van vergaderingen over beschikbare middelen

 • Onderzoek over het delen van infrastructuur & middelen

 • Gezamenlijke inschrijvingen/plannen waaruit samenwerking met andere organisaties blijkt

 • Beleidsdocumenten van de partnerorganisaties

 • Selectiecriteria, functiebeschrijvingen

 • Aanvangsbeleid nieuwe medewerkers

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Hoe kwam Brede School aan bod tijdens het selectieproces en de introductieprocedure?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Welke ondersteuning en vorming krijg je? Hoe nuttig en effectief zijn deze?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Tot welk extra aanbod hebben de kinderen/jongeren en hun omgeving toegang dankzij de Brede School?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Wat zijn leemten in de infrastructuur/middelen? Welke individuen of organisaties kan je benaderen om die leemten te verhelpen?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke plannen heb je om extra subsidies aan te trekken?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welk beleid bestaat er m.b.t. het delen van infrastructuur?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welk beleid bestaat er m.b.t. het delen van infrastructuur?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welk personeel van de verschillende partners werkt rond Brede School? Wat hebben zij te bieden en waarom zetten zij zich ervoor in?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Leg uit welke de toegevoegde waarde is van de partners binnen de Brede School. Geef een voorbeeld van de voordelen die zij hebben bij de samenwerking.

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Op welke wijze zie je toe op de link naar Brede School in het selectieproces?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke procedures bestaan er bij twijfels over het functioneren van een medewerker of wanneer er een klacht wordt ontvangen?