Gedeeld leiderschap

Doeltreffende Brede Scholen zijn goed bestuurd en georganiseerd. De lokale coördinator is de motor en bewaker van het bredeschoolproces maar zichtbare en continue steun van de stuurgroep is fundamenteel voor succes op lange termijn.

Transparantie, open communicatie, gelijkwaardigheid van elke partner en een voordeel voor elke partner zijn hierin belangrijke voorwaarden. Alleen zo zullen partners bereid zijn langdurig te investeren in de Brede School.

Er moet ook aandacht gaan naar communicatie en samenwerking met het ruimere netwerk. Daarom dat er naast de stuurgroep dikwijls nog andere overlegstructuren en communicatiekanalen aanwezig zijn om de Brede School draaiende te houden.

Een meer participatief beheer wil niet zeggen dat er geen verantwoording moet afgelegd worden. De partners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het slagen van de Brede School. Ze werken samen om de gedeelde waarden en doelen te bereiken, bewaken de effecten en sturen het aanbod bij waar nodig.


 • Wie leidt, coördineert en beheert de Brede School? Welke afspraken bestaan hierover?

 • Hoe verhouden de coördinator en stuurgroep zich tot andere overlegstructuren in de Brede School? Welke andere overlegorganen zijn er? Op welke wijze werken verschillende overlegorganen samen?

 • Wat zijn de communicatiestructuren binnen de Brede School?

 • Hoe wordt het ruimere netwerk betrokken/geïnformeerd?

 • Welke verschillende communicatiestrategieën bestaan er voor de diverse doelgroepen?

 • Wat zijn de afspraken rond verantwoordelijkheden en zelfstandigheid?

 • Hoe transparant en open voor discussie is het beheer van de Brede School?

 • Hoe wordt er een gewerkt aan een participatief, gedecentraliseerd beheer? Hoe snel kan er ingespeeld worden op veranderende behoeften/omstandigheden?

 • Op welke wijze wordt gezamenlijk werk gepland en beheerd? Op welke wijze worden gezamenlijke beslissingen genomen? Wie is belast met de leiding ervan?

 • Afsprakenkader

 • Verslag van vergadering in verschillende overlegorganen

 • Organigram van de BS

 • Activiteitenfiches waarin de verantwoordelijkheden van en communicatiestrategieën naar de diverse bredeschoolbetrokkenen worden vastgelegd

 • Communicatieplan

 • Respons op problemen in crisissituaties

 • Zelfevaluatiedocumenten

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Wat weet je over de Brede School? Hoe heb je over de Brede School gehoord?

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Wat is volgens jou de beste manier om het bredeschoolaanbod bekend te maken?

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Op welke manier heb jij inspraak in de werking van de Brede School?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Wanneer vergaderen groepen? Wat zijn de individuele en groepsverantwoordelijkheden?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Kan je voorbeelden geven van effectief werken in de stuurgroep? Waarom was dit een succes?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke partnerorganisaties zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep? Wie leidt de diverse aspecten van plannen, uitvoeren en bijsturen?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Geef een voorbeeld van de wijze waarop beleidsdocumenten de aansturing van de Brede School aantonen.

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Geef een voorbeeld van hoe de stuurgroep gevolg heeft gegeven aan een verandering.