Samen leren

Een belangrijk onderdeel van het bredeschoolaanbod houdt verband met leren, in de breedste zin van het woord.

De Brede School werkt aan een brede leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren maar betrekt daar ook volwassenen bij. In haar aanbod is er oog voor het versterken van de omgeving van kinderen en jongeren op allerlei manieren zoals opvoedingsondersteuning voor ouders of professionalisering van medewerkers. Al deze initiatieven hebben een invloed op het leerproces van kinderen en jongeren en dragen bij aan hun maximale ontwikkelingskansen.

Binnen een Brede School leren kinderen en jongeren, basiswerkers, ouders en netwerkpartners naast, van en met elkaar. Hoe meer dit leren wordt gedeeld, hoe meer Brede Scholen lerende netwerken worden waar lerenden steeds meer verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces.


 • Hoeveel tijd wordt uitgetrokken voor overleg tussen bredeschoolbetrokkenen?

 • In welke mate zijn bredeschoolbetrokkenen bereid hun eigen handelen in vraag te stellen? In welke mate passen zij hun eigen stijl aan naar aanleiding van commentaar/feedback van collega’s en lerenden?

 • Op welke wijze worden lerenden betrokken bij hun eigen leerproces? Op welke wijze ondersteunt de Brede School hen bij de planning van hun verdere leerproces?

 • Op welke wijze heeft de Brede School een impact op de reguliere werking van de partnerorganisaties? Op welke wijze werd de pedagogiek verrijkt?

 • Op welke wijze wordt aan basiswerkers de mogelijkheid geboden om te experimenteren met nieuwe leswijzen en deze nadien te evalueren?

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Hoe komt de Brede School tegemoet aan jouw leren en ontwikkeling?

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  Op welke wijze ondersteunt de Brede School jou in jouw leren?

 • (Vragen aan kinderen en jongeren, ouders en andere betrokkenen)

  In welke mate heb je inspraak in je eigen leerproces?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Beschrijf enkele aspecten van het aanbod die je op een nieuwe/andere wijze hebt proberen aan te bieden.

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Wat heb je geleerd over leren en over de impact van de Brede School op leren?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Op welke wijze deel je jouw competenties en kennis met anderen?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Op welke wijze versterkt de Brede School de omgeving van kinderen en jongeren?

 • Functioneringsverslagen, zelfevaluaties, rapporten, portfolio’s

 • Ontwikkeling van actieplannen over de tijd

 • Bewijsmateriaal van visitaties, intervisies, leeruitwisselingen

 • Praktijkveranderingen ten gevolge van samenwerking

 • Evoluties in pedagogische projecten, missies/visies van partnerorganisaties

 • Agenda’s, notities, verslagen van opleidingsprogramma’s voor basiswerkers

 • Functiebeschrijvingen

 • Agenda’s, verslagen van ondersteunende/versterkende ouderbijeenkomsten, bv. babbelcafé, praatgroep, koffiemoment, infoavond