Het juiste netwerk samenstellen

De Brede School is een structureel samenwerkingsverband waarbij organisaties uit verschillende sectoren de handen in elkaar slaan om beter tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen en jongeren en hun omgeving.

Vanuit de doelen van de Brede School wordt kennisgemaakt met diverse organisaties die expertise hebben en het aanbod kunnen verrijken.
Zo worden de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht en wordt geleidelijk aan het juiste netwerk samengesteld.

Aangezien een Brede School continu evolueert, haar doelen en prioriteiten wijzigen, is het belangrijk om de ogen open te houden voor nieuwe kansen. Nieuwe organisaties, aanvullende subsidiemogelijkheden, stadsontwikkelingen, … bieden kansen voor de Brede School en zijn een aanleiding om de samenstelling van het netwerk te evalueren.

Een goed samenwerkingsverband is gebouwd op vertrouwen, een gemeenschappelijke visie, aandacht en zorg voor elkaar. Er is respect voor de eigenheid van elke partner en er wordt rekening gehouden met de draagkracht van elke partner.

Duidelijke afspraken over inbreng van en verwachtingen naar de verschillende betrokkenen zijn noodzakelijk.


 • Welke organisaties zijn deel van de Brede School? Wat is hun inbreng in het samenwerkingsverband?

 • Wat verwachten de partners van hun samenwerking met de Brede School? Hoe kunnen we potentiële partners de Brede School benaderen?

 • Op welke wijze worden gepaste partners geïdentificeerd, gecontacteerd en worden samenwerkingsverbanden gesloten?

 • Welke criteria werden/worden toegepast voor de selectie van de coördinator en de stuurgroep?

 • Op welke wijze worden kinderen/jongeren, ouders en andere actoren betrokken als partners?

 • Is de samenstelling van het bredeschoolnetwerk nog steeds actueel?

 • Met welke bredere partners heeft of kan de Brede School samenwerkingsverbanden sluiten?

 • Wat hebben deskundigen uit verschillende organisaties te bieden?

 • Op welke wijze wordt duurzaamheid gepland en welke uitstapstrategieën zijn voorzien?

 • Verslagen van kennismakingsgesprekken met diverse organisaties

 • Partneroverzicht op de website

 • Afsprakenkader

 • Feedback van kinderen/jongeren en hun directe omgeving

 • Vragenlijsten, behoefteanalyses

 • Evaluatieverslagen

 • Evoluties in subsidieaanvragen en actieplannen

 • Overeenkomsten en engagementsverklaringen

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Wie zijn je collega’s in het bredeschoolteam?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Wiens input ontbreekt en waarom?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Wat verwacht je van je samenwerkingsverband met de Brede School?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Wat zijn de doelen van jouw organisatie en hoeveel worden er door de Brede School gerealiseerd?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Komen de beschikbare expertise, competenties de geïdentificeerde behoeften en prioriteiten tegemoet? Wat zijn leemten?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Beschrijf op welke wijze u potentiële partners identificeert en benadert.

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke aspecten van de Brede School vloeien direct voort uit het samenwerkingsverband of kunnen er in de toekomst voordeel bij hebben?