Taken van de stuurgroep

De stuurgroep is het overlegorgaan van de Brede School waar de krijtlijnen uitgezet worden en de planning wordt uitgewerkt. Als Brede School werk je best goed uit wie welke taak opneemt en wat de rol en functie van de stuurgroep is.

Mogelijke taken van een stuurgroep zijn:

1. Inhoudelijke taken

 • De stuurgroep werkt mee aan de omgevingsanalyse van de Brede School.
 • De stuurgroep bepaalt de missie en de visie van de Brede School.
 • De stuurgroep bepaalt mee de doelstellingen van de Brede School.
 • De stuurgroep evalueert de globale werking van de Brede School.
 • De stuurgroep draagt mee de missie en de visie van de Brede School uit.
 • De stuurgroep brengt inhoudelijke expertise van de eigen organisatie aan in de Brede School.
 • De stuurgroep spoort aan tot een kwalitatieve werking.

2. Bruggen bouwen

 • De partnerorganisatie geeft informatie door in de eigen organisatie (beleidsniveau, basiswerkers, kinderen en jongeren …).
 • De stuurgroep draagt de missie en visie van de Brede School uit.
 • De partnerorganisatie legt linken tussen de Brede School en de eigen organisatie (op vlak van missie, visie, doelstellingen, acties, …).
 • De partnerorganisatie vangt signalen op uit de eigen organisatie (doelgroep, basiswerkers, …) en geeft dit door.
 • De partnerorganisatie is bereid ervaringen te delen binnen de eigen organisatie, het netwerk, extern.

3. Praktisch-organisatorische taken

 • De partnerorganisatie levert een bijdrage vanuit de eigen organisatie aan de Brede School.
 • De partnerorganisatie maakt afspraken rond personeelsinzet en taken van de eigen organisatie bij acties.
 • De organisatie zorgt voor vertegenwoordiging van de eigen organisatie in werkgroepen van de Brede School.
 • De organisatie zorgt voor deelname van de eigen organisatie aan acties van de Brede School.
 • De partnerorganisatie brengt elementen in van de eigen organisatie (infrastructuur, materiaal).
 • De stuurgroep bepaalt mee de begroting: financiële inspraak.
 • De partnerorganisatie volgt mee de concrete werking op van de eigen organisatie in de Brede School.

4. Netwerk aansturen

 • Het stuurgroeplid vertegenwoordigt de eigen organisatie binnen de Brede School.
 • De stuurgroep stuurt de bredeschoolcoördinator aan.
 • De stuurgroep geeft steun aan de bredeschoolcoördinator.
 • De stuurgroep geeft mee vorm aan de structuur van de Brede School.

Extra aandachtspunt: Brede School binnen de eigen organisatie

Uit het onderzoek naar Brusselse Brede Scholen blijkt dat Brede School soms verengd wordt tot ‘dat wat door de gesubsidieerde Brede School’ georganiseerd wordt. Om Brede School te laten leven op alle niveaus is het belangrijk Brede School niet daartoe te verengen. Daarom werken alle betrokken partners voor hun eigen organisatie best uit wat Brede School betekent:

 • Waar sluit de eigen missie en visie van de organisatie aan bij de missie en visie van de Brede School?
 • Welke elementen uit de eigen werking, kaderen binnen het werken aan een Brede School?
 • Wat is de sterkte van de organisatie op vlak van het werken aan het maximaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in het kader van Brede School?