Visualiseer je missie en visie

Een missie en een visie bepalen met je Brede School is zeer belangrijk. Voor Brede Scholen blijkt het niet evident te zijn om deze missie en visie te laten leven binnen het bredeschoolnetwerk. Als illustratie geven we hier een voorbeeld van Brede School Overvecht in Nederland.

Visie op ouderbetrokkenheid

De partners van het samenwerkingsverband zetten sterk in op ouderbetrokkenheid. De Brede School werkte samen met ouders, betrokken scholen en organisaties een beleid voor ouderbetrokkenheid uit. Centraal staat de gedeelde verantwoordelijkheid van al deze partners voor de ontwikkeling van het kind. Een driejarenplan werd uitgeschreven met drie idealen en drie ingrediënten.
Een affiche zegt kort en krachtig waar alle organisaties aan werken. Dit wordt gedeeld door alle organisaties en op overleg worden telkens de doelen afgetoetst.

Vreedzame wijk

In de wijk Overvecht werd men ongeveer 14 jaar geleden geconfronteerd met heel wat gedragsproblemen. Dit zette zich ook door in de klas en leerkrachten vroegen zich af hoe ze ermee om konden gaan.
Volgende

  • We horen bij elkaar
  • We lossen conflicten op. Conflicten en verschillende meningen horen bij het leven, maar je moet voorkomen dat het escaleert.

Dit project startte op een aantal scholen. Maar, buiten de school, in de wijk (op pleintjes, bij werkingen, …) deden zich nog veel conflicten voor. Daar heerstte nog steeds: ‘survival of the fittest’. Vandaaruit groeide de werking naar “Vreedzame wijk’. Verschillende partners, waaronder alle basisscholen in de wijk, bundelden de krachten. Professionele medewerkers (buurthuis, sportverenigingen, speelpleinen, …) sloten aan bij het werken rond vreedzame oplossingen: h et taalgebruik, de manier waarop met conflicten omgegaan wordt … Er ontstond meer en meer afstemming tussen de verschillende plekken en organisaties die met kinderen en jongeren werken. Kinderen, ouders én professionele partners uit de wijk, volgden een opleiding tot mediator, om op een vreedzame manier conflicten op te lossen.
De visie en missie werd helder geformuleerd. Kinderen uit de kinderwijkraad ontwikkelden deze affiche. Zij vinden dat op alle plekken in de wijk aandacht moet zijn voor het vreedzaam omgaan met elkaar.

Tips

  • Formuleer een missie en visie op een heldere manier.
  • Vraag betrokkenen naar hun ‘samenvatting’ van deze missie en visie. Wat is voor hen belangrijk?
  • Maak een affiche met de kern van de missie en de visie van de Brede School.
  • Zorg voor een gemeenschappelijke missie en visie die gedragen is.
  • Expliciteer hoe je aan bepaalde thema’s gaat werken, zet de neuzen ook inhoudelijk en qua aanpak in dezelfde richting.