Vanuit de organisatie van de Brede School

Vanuit de Brede School

Als bredeschoolcoördinator

Wederzijds vertrouwen opbouwen

 • Bouw vertrouwen op.
 • Zorg dat je regelmatig aanwezig bent op school.
 • Knoop gesprekken aan met leerkrachten – in de wandelgangen, in de koffiekamer, …
 • Doe mee met een (lopend) project/activiteit op school.
 • Geef aan waar/hoe je te bereiken bent.

Elkaar leren kennen/informeren

 • Maak kennis met alle andere experten die op school komen (muzisch begeleider, onderwijsondersteuner, …).
 • Geef toelichting over de Brede School op een personeelsvergadering of op een pedagogische studiedag.
 • Geef informatie over de bredeschoolwerking door.
 • Maak activiteiten van de Brede School zichtbaar op school (infobord, foto’s, …).

Activiteiten van de Brede School

 • Betrek leerkrachten bij het opzetten van activiteiten van de Brede School.
 • Geef aan waarom bepaalde activiteiten opgezet worden.
 • Vraag leerkrachten feedback over activiteiten.
 • Ondersteun leerkrachten bij het opzetten van activiteiten in het kader van Brede School.
 • Werk verbindend: breng leerkrachten in contact met experten/organisaties.
 • Speel in op vragen/noden van leerkrachten.

Als stuurgroep

Communicatie

 • Zorg ervoor dat binnen de stuurgroep van de Brede School duidelijke afspraken gemaakt zijn over het communiceren met de betrokken partnerorganisaties en basiswerkers.
 • Directies die hun school vertegenwoordigen, communiceren over de Brede School met hun leerkrachtenteam.
 • Communiceer over hoe je als Brede School inspeelt op noden/uitdagingen geformuleerd door scholen. Geef aan waar je op inzet als Brede School, wat niet lukt…

Noden/behoeften

 • Benut informatie van de betrokken scholen op de stuurgroep.
 • Benut informatie van leerkrachten bij uitwerking van de Brede School.
 • Benut feedback van leerkrachten op activiteiten.
 • Sluit aan bij wat scholen doen, wat bestaat.

Betrekken van leerkrachten

 • Betrek waar nodig basiswerkers (waaronder leerkrachten) bij de stuurgroep.
  Bijvoorbeeld: nodig leerkrachten uit om informatie over bepaalde acties/projecten uit te leggen.
 • Erken expertise van leerkrachten en benut deze.
  Bijvoorbeeld: zorg bij het opstarten van werkgroepen ervoor dat leerkrachten met bepaalde expertise (bijvoorbeeld zorg of taalvaardigheid) vertegenwoordigd zijn. Zo sluit wat in de werkgroep gebeurt aan bij de opdracht van de betrokken leerkrachten.
 • Betrek leerkrachten bij het in kaart brengen van effecten bij kinderen en jongeren
 • Wat stellen leerkrachten vast? Welke bredeschoolactiviteiten hebben impact? Wat brengen ze teweeg?