Aansluiten bij eindtermen of kernaspecten?

Wordt er een link gelegd met de eindtermen en/of met de kernaspecten van maximale ontwikkelingskansen?

In het referentiekader Brede School zijn vijf kernaspecten van maximale ontwikkeling gedefinieerd: gezondheid, veiligheid, maatschappelijke participatie, talentontwikkeling & plezier en voorbereiding op de toekomst 1. Heel wat organisaties vinden hierin doelen terug waaraan ze aan werken. Voor scholen zijn dat bijvoorbeeld de eindtermen. Wanneer het over vrijetijdsbesteding gaat, wordt er op verschillende terreinen gewerkt. Zo ontdekken kinderen door bijvoorbeeld deel te nemen aan crea-ateliers talenten op vlak van beeldende werken, maar leren ze ook samenwerken met andere kinderen, ontdekken ze kunstenaars, …

Belangrijk bij het organiseren van de vrije tijd is het plezier. Wanneer vrije tijd helemaal en ingevuld wordt voor kinderen en jongeren om bijvoorbeeld talig sterker te worden, loopt men het gevaar dat de vrije tijd geïnstrumentaliseerd wordt, en ingezet wordt om andere doelen te realiseren. Het is belangrijk om hier een goed evenwicht te vinden. Participatie van kinderen en jongeren zelf is daarom belangrijk en autonomie voor het invullen van de vrije tijd.

Sommige kinderen willen graag recreatief sporten en bijvoorbeeld gewoon wat ‘sjotten’ met vrienden, terwijl andere kinderen nood hebben aan een echte club, met trainingen en wedstrijden 2.